වෘත්තිය සේවාවන්

SLC මගින් ලබාදෙන වෘත්තිය සේවාවන්

රැකියාව, විරැකියාව, වෘත්තීය බව
ඔබට තෝරාගැනීමට අවස්ථාවන් බොහොමයක් ඇත්නම් ඔබගේ තත්ත්වය මීට වඩා යහපත් බව ඔබ කෙදිනකවත් සිතුවේ නැත්ද?
ඔබට වෘත්තීයමය ලෝකය තුළ බොහෝ දේවල් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා SLC අප සතුව විසඳුම් ඇත. හොඳ අදහසක් නිවැරදි උපදෙසක් මත සාර්ථක වෙයි. ඔබගේ වෘත්තීයමය කි‍්‍රයාවන් උදෙසා හොඳ තීරණයක් ගැනීමේහිලා ඔබගේ කාලය ඉතිරි කරමින් විශේෂඥ උපදෙස් ලබාදීම SLC අප ලබාදෙන සේවාවයි.
ඔබ දැනට නිරතවන රැකියාව හෝ විරැකියා තත්ත්වය යටතේ ඔබගේ වෘත්තීය ජීවිතය තුල යම් දෙයක් නැවත සලකා බැලීමට අවශ්‍ය බව හැඟෙයි නම්, අප සතු මානව හා මූල්‍ය සම්පත් විශේෂඥයින් ඔබගේ තත්ත්වයට අදාල විසඳුම් ලබාගැනීමට ඔබට මග පෙන්වනු ලබයි.

අපගේ පාරිබෝගිකයන් අපගේ සේවාවන් ලබාගත් ආකාරය


ඔබ සේවා ගිවිසුමක් යටතේ ද? ඔබ සේවා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට සූදානම් ද?

ඔබ නිරත වන රැකියාවට අදාලව ඔබට ඔබගේ ගෙවීමක් සහිත නිවාඩු පිළිබඳ, වැටුප් ගෙවුම්පත පිළිබඳ, ඔබේ සේවායෝජකයා සමග ඇති අරගලය, ඔබේ ගෙවීම් පිළිබඳ, කාර්යයන් තුලදී ඔබේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ හෝ සේවකයෙක් වශයෙන් ඔබේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ගැටලූ ඇතිවිය හැක.
ඔබට ඔබේ සේවායෝජකයාව අතහැර යාමට හෝ සේවය හැරයාම ගැන සාකච්ඡා කිරීමට හෝ සම්මුතිගත නැවතීමක් අවශ්‍යව ඇත.  ඔබ රැකියා අපේක්‍ෂිතයෙක් වන අතර ඔබට රැකියාවට, විරැකියාවට අදාල අයිතිවාසිකම් ගැන කීමට යම් සභාවක් අවශ්‍යයයි.

ඒ නිසා අප සතු කම්කරු නීතිය පිළිබඳව මානව සම්පත් විශේෂඥයන් හමුවේ නිවැරදි උපදේශයක් ලබාගැනීමට මොහොතක් වෙන්කරන්න.

මට මගේ ම සමාගමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍යමුත් පටන්ගත යුත්තේ කොතැනින් ද කියා මා නොදනී.

ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය සමාගම ගැන මට අදහසක් ඇත. නීත්‍යානුකූලව ඔබේ සමාගම ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව SLC ඔබට පැහැදිලි කරයි. Auto-Entrepreneur, SASU, SARL, VTC, SA. සමාජයක් ගොඩනැගීමේ දී හා උපකාර ලැබීමේ දී අපෙන් විශේෂඥ වරප‍්‍රසාද හිමිවීම.
පරිපාලනය පිළිබඳ විශේෂිත වූ අවශ්‍යතාවයන් මගේ සමාගමට තිබෙයි. තොරුතුරු සොයාගන්නේ කොතැනින් ද පිළබඳව දැනුවත් නම් පරිපාලන කාර්යයන් පහසු වේ. නමුත් මේ තොරතුරු සොයාගැනීමට කාලය අවශ්‍ය වේ. SLC විශේෂඥයින් ඔබට පරිපාලන ක‍්‍රමවේදයන්ට අදාල තොරතුරු ලබාදෙන අතර එමගින් ඔබට ඔබගේ ව්‍යාපෘතීන්ට හා සේවා දායකයින්ට නායකත්වය දැරිය හැක.