පරිවර්තන සේවාවන්

SLC මගින් ලබාදෙන පරිවර්තන සේවාවන්

SLC මගින් සෑම කෙනෙකුටම පරිවර්තන සේවාවන් සපයනු ලබයි. මූලාශ‍්‍ර ලේඛනයන්හි අදහසට අනකුලව ඔබගේ ලේඛනයන් පරිවර්තනය කරනු ලබයි. SLC විසින් ඔබගේ බැංකු කටයුතු, වෛද්‍ය හමුවීම්, නීතීඥ හමුවීම් හා ප‍්‍රාන්තය සම්බන්ධව භාෂණ සේවාවන් ද පිරිනමනු ලබයි.