අප ගැන

අප කවුද

රහස්‍යභාවය යනු අපේ පළමු වචනයයි. පාරිභෝගික අවශ්‍යතාව මත ධනාත්මක හෝ සෘණාත්මක පිළිතුරු ලබාදෙන අතර ගැටලූව පිළිබඳ දැනගත් පසු ඒ සඳහා වෙනත් විසඳුමක් සෙවීමට ද අප කි‍්‍රයා කරන්නෙමු. අපගේ සේවාවක් පිළිබඳව සෑහීමකට පත්නොවන්නේ නම් හෝ එය ඔබට පිළිතුරක් නොවන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව අපව දැනුවත් කිරීමට අපගේ සේවා දායකයින්ට පුළුවන.

පාරිභෝගික අවශ්‍යතාවයට අනුව තේරුම්ගැනීමට, අධ්‍යනය කිරීමට හා ප‍්‍රමාණවත් පිළිතුරක් සැපයීමට අවශ්‍ය තොරතුරු එකරැුස් කිරීම අපේ අරමුණයි. අපේ වෘත්තීයමය සුදුසුකම්ලත් උපදේශකයන් තහවුරු වූ විගස අපි ඔබේ ඉල්ලීම ඉටු කරන්නෙමු.

ඔබ උපයන හෝ ඉපයීමට යන මුදල මත ගාස්තු තීරණය නොවේ. නමුත් එය යෝග්‍යම පිළිතුර සෙවීම හා ප‍්‍රගතිය සොයා බැලීමේ සිට අවසානය වන තෙක් ගතවන කාලය මත පදනම් වේ. සෑම සේවාවකට ම අදාල ගාස්තු පරාසයක් අප සතුව ඇත.