PAGSASALIN NG WIKA

 TRANSLATION SERVICES IN SLC

Ang SLC ay nakatatanggap ng maraming kahilingan para sa serbisyo ng pagsasalin ng wika. Karamihan sa aming propesyonal na kliyenteng Pranses at taga-Sri Lanka ay kailangan ng sertipikadong tagapagsalin na may partikular na bokabularyo. Naghahandog ang SLC ng serbisyo sa pagsasalin ng wika, mula sa mga sertipikadong propesyonal na may pagtitiyak o ang iyong orihinal na dokumento.